Tilkjent 1,2 millioner etter familievold

En kvinne ble tilkjent 1,2 millioner kroner i erstatning etter å ha levd to år med kontinuerlig vold og trusler fra ektemannen.

Erstatningskrav

Erstatningsbeløpet er oppdelt i nærmere 1.000. 000 for tap av fremtidig inntekt og fremtidige utgifter, 200. 000 i ménerstatning og 75. 000 i oppreisning.

Mannen som mishandlet kvinnen, ble dømt for vold over en periode på to år. Mannen hadde sparket, slått, lugget og rispet kvinnen jevnlig i hele perioden. Voldsregimet kvinnen levde under ble stadig forverret, og kvinnen ble ofte truet på livet. Mannen ble domfelt til fengsel i ett år og ni måneder.

Kvinnen var velfungerende, ferdig utdannet og i jobb, men ble pådratt alvorlige psykiske lidelser etter to år med grov vold fra tidligere ektemann. Dommen statuerer helseskadene og de økonomiske tap som kan påføres etter familievold, noe erstatningens størrelse gjenspeiler.

Bistand med å fremme erstatningskrav

Hos mennesker som er utsatt for mishandling i nære relasjoner dannes det ofte senskader, samt oppstår økonomiske tap i takt med fravær fra jobb. Belastningene i slike saker er ofte svært krevende og erstatning for påførte skader og tap er ofte ikke i fokus hos fornærmede. En bistandsadvokat vil kunne bistå med å innhente alle nødvendige dokumenter, samt fremme erstatningskravet for fornærmede.

Ta kontakt med vårt kontor for å få en kostnadsfri vurdering av din sak, eller bistand med å søke om voldsoffererstatning.