Fri rettshjelp

Fri rettshjelp ved anmeldelse av seksuelle overgrep og mishandling i nære relasjoner

Den som er utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk, seksuelle overgrep, misbruk av stilling eller mishandling i nære relasjoner har fri rettshjelp til å diskutere en eventuell anmeldelse med en advokat. Dersom man velger å anmelde har man som hovedregel krav på gratis bistandsadvokat gjennom hele prosessen.

Det kan ytes inntil tre timers gratis advokatbistand til å vurdere om forholdet skal anmeldes. Dette gjelder også dersom man velger å ikke anmelde, men kun ønsker saken vurdert av advokat. For mange er det krevende og anmeldte straffbare forhold, slik at foreldelse vil ofte være aktuelt å vurdere. Foreldelsesreglene er kompliserte og fragmentariske, mange ønsker derfor å benytte en spesialisert advokat til å vurdere saken.

Bistandsadvokat under etterforskning og rettssak

Dersom man velger å anmelde forholdet vil ha krav på bistandsadvokat under hele prosessen, så fremt forholdet ikke er foreldet. Dekningen får man enten gjennom bistandsadvokatordningen eller ved dekning gjennom fri rettshjelp.

Advokatbistanden omfatter anmeldelse, avhør, bistand under etterforskningen og ved eventuell straffesak, samt fremme erstatningskrav og klage ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning. I de fleste tilfelle vil fornærmede som er utsatt for seksuelle overgrep eller mishandling i nære relasjoner ha krav på bistandsadvokat.

Ta gjerne kontakt for en kostnadsfri og uforpliktende vurdering av din sak.

Hvilke saker ytes det fri rettshjelp?

Fri rettshjelp kan gis i saker som ikke går for domstolene (fritt rettsråd) og i rettssaker (fri sakførsel). I enkelte saker har man rett på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue, mens i andre saker stilles det krav i forhold til økonomi.

I følgende sakstyper kan man ha rett på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue:
– voldsofre i erstatningssak mot gjerningspersonen
– voldsofre utsatt for overgrep/mishandling for å vurdere anmeldelse
– ofre for tvangsekteskap

I følgende sakstyper kan man ha rett på fri rettshjelp dersom inntekts-/ formueskravet er oppfylt:
– til skadelidt/etterlatt i personskadeerstatningssak/ forsørgertapssak
– voldsoffererstatningssaker (søknad Kontoret for voldsoffererstatning samt klagesaker)
– klage og anke i trygdesaker (ikke søknader)

Inntektsgrense for fri rettshjelp

Inntektsgrensen for de sakene som er avhengig av lav nok inntekt (behovsprøving) er for tiden kroner 350 000 per år. For samboere er grensen en samlet årlig inntekt på kroner 540 000. I tillegg er det en formuesgrense som for tiden er på kroner 150 000.

Våre priser

Vår timespris for øvrige saksområder som ikke er dekkes av fri rettshjelp er kr. 1740,- (eks mva) kr. 2175 (inkl. mva)