Fast eiendom som arv – særlig om krav til eier- og brukstid

De aller fleste av oss har størsteparten av våre verdier plassert i fast eiendom. Spørsmål vedrørende arv av hus og hytte oppstår følgelig i de aller fleste arveoppgjør.

Sameie
Dersom arven tilfaller to eller flere arvinger, oppstår et sameie mellom arvingene om eiendommene. Med mindre det er grunnlag for noe annet, får arvingene en like stor del hver. Slikt grunnlag kan for eksempel være et testament.

En arving står fritt til å avhende sin eierandel av sameiet. De andre arvingene har imidlertid forkjøpsrett til denne eierandelen. Forkjøpsretten må imidlertid vike tilbake for eventuelle unntak som følger av lov om løysningsrettar. For eksempel dersom en arving avhender sin eierandel til sine egne barn. En enearving har på den andre siden ingen sameiere å ta hensyn til ved en eventuell avhendelse.

Alle arvinger bør imidlertid ta hensyn til lovens krav om eier- og brukstid i henhold til beskatning ved salg av arvet fast eiendom.

Skattefritak
For skattefritt salg av boligeiendom må to vilkår være oppfylt. For det første må eier ha eid eiendommen i mer enn ett år før salget finner sted. For det andre må eier har brukt boligen som sin egen i minst ett av de to siste årene før salget. Det anbefales da å melde flytting til folkeregisteret, slik at man lettere kan bevise at man har hatt boligen som bosted. Selv om det er den reelle botiden som er avgjørende, og ikke den formelle.

For skattefritt salg av fritidseiendom er det to noe strengere vilkår. For det første må hver og en av eierne ha eid eiendommen i mer enn fem år når salget finner sted. For det andre må eier ha brukt eiendommen som fritidsbolig i minst fem av de siste åtte årene før salget. Betegnelsen brukt som fritidsbolig, sikter til en vedvarende og naturlig bruk av fritidsboligen. Slik bruk kan bevises med for eksempel strømregninger. Det er ikke uvanlig at skattemyndighetene foretar stikkprøver ved skattefrie overdragelser.

Dersom arvelater ikke oppfylte vilkårene til eier- og brukstid ved sin død, vil arvingene kunne fortsette å opparbeide eier- og brukstid etter mottatt arv. Med andre ord arver man også den eier- og brukstiden som allerede er opparbeidet på eiendommen.

Fritak for dokumentavgift
Fordeling av arv kan skje ved et privat eller et offentlig skifte. Forskudd på arv er regnet som en gave etter reglene om dokumentavgift til staten. Fritak for dokumentavgiften er følgelig ikke mulig dersom man mottar fast eiendom som gave mens giver enda er i live.
Arvinger som har krav på arv etter de alminnelige reglene i arveloven, får helt eller delvis fritak for dokumentavgift. Fritaket gjeld kun den ideelle delen som arvingen har krav på, uavhengig av hvem som blir sittende med hele eiendommen etter skiftet.
Advokatfirmaet Bredesen tilbyr vår juridiske bistand innen en rekke rettsområder, herunder arverett og fast eiendoms rettsforhold. Vår erfaring er at mange arverettslige uenigheter kan og bør unngås ved å innhente gode juridiske råd. Vi kan bistå ved alle sider av arveoppgjør og eiendomsoverdragelser.

Vårt firma er lokalisert Mosjøen, men vi bistår til enhver tid klienter over hele landet. Ta kontakt for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.

Kontakt oss