Bistandsadvokat ved voldtekt

Fornærmede som er utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt har et ubetinget krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige.

Ivaretakelse av fornærmedes interesser

Bistandsadvokatens oppgaver er å ivareta fornærmedes interesser under etterforskning og under eventuell straffesak i retten. Fornærmedes interesser ivaretas ved at saken blir tilstrekkelig opplyst, at vedkommende får den naturlige og nødvendige oppfølging i saken, samt at det fremmes krav om erstatning.

En straffesak kan være svært belastende, samtidig som det kan være vanskelig å orientere seg i rettssystemet. Informasjon underveis i saken er derfor en annen viktig interesse som fornærmede har. Bistandsadvokaten vil påse at fornærmede til enhver tid er orientert om sakens progresjon.

Bistand til å vurdere anmeldelse

Alle som er usatt for et straffbart forhold av viss grovhet har krav på tre timers gratis advokatbistand for å vurdere saken før det eventuelt besluttes å anmelde forholdet.

Etter at anmeldelse er inngitt, starter politiet sin etterforskning. Under etterforskningen vil politiet avhøre mistenkte og eventuelle vitner, innhente dokumentbevis og foreta øvrig nødvendige etterforskningsskritt. Advokaten kan begjære etterforskningsskritt som politiet ikke selv har utført, og kan oversende nytt bevismateriale.

Bistandsadvokaten har krav på dokumentinnsyn, slik at fornærmede kan komme på advokatens kontor for å gjennomgå dokumentene. Bistandsadvokaten forbereder således erstatningskrav som skal prosederes i straffesaken for det tilfelle at det blir tatt ut tiltale.

Rettssak

Dersom tiltale blir tatt ut, så betyr det at saken skal behandles i retten. Her vil bistandsadvokaten være med under rettssaken og ivareta fornærmedes interesser, herunder å prosedere erstatningskrav / oppreisningskrav. Det normerte oppreisningsbeløpet etter voldtekt er kroner 150. 000,- I særdeles grove tilfeller er det aktuelt med høyere oppreisning.

Etter at straffesaken er avgjort, enten ved dom eller ved henleggelse, bistår advokaten fornærmede med å kreve voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.